09 feb 2020

Park Residentie Geurts

[Traduction en français ci-dessous]

NL - De werken aan de Welzijnscampus aan de Residentie Geurts zijn van start gegaan. Er heerst hierover heel wat onduidelijkheid en bezorgdheid bij veel Wemmelaars. Daarom zetten we een aantal zaken graag op een rijtje, in de hoop daarmee de nodige uitleg te verstrekken. 

De campus komt er om een betere dienstverlening aan de Wemmelaars te kunnen aanbieden. Volgende diensten zullen er op 1 centrale plaats ondergebracht worden:

 • Gemeentelijke bibliotheek
 • Dienst vrije tijd en welzijn
 • Gemeentelijk kinderdagverblijf
 • Kind en Gezin
 • Huis van het Kind
 • OCMW –Lokaal dienstencentrum en thuisdiensten
 • OCMW –Seniorenflats
 • OCMW –Restaurant en keuken
 • OCMW –Cafetaria
 • OCMW –Sociaal huis

Impact op het park

Heel wat burgers maken zich grote zorgen dat het mooie park aan de Residentie Geurts hiermee volledig zal verdwijnen. De bijgevoegde afbeelding toont aan dat dit niet het geval is. In tegendeel, de gemeente koopt 22 are gronden van de Kerkfabriek aan en waar momenteel het gebouw van de bibliotheek staat, komt in de toekomst ook extra groen. Groen Wemmel betreurt echter dat een aantal bomen voor de bouw zullen moeten gerooid worden. Uit navraag blijkt dat het onmogelijk is om deze te laten staan, omdat ze zich bevinden op de plek waar het nieuwe gebouw komt te staan. We zullen erop aandringen dat deze bomen elders gecompenseerd worden.

Het gedeelte met de fitnesstoestellen en de publieke tuin dat in 2018 werd aangelegd blijft bestaan en zal gedurende de werken ook bereikbaar blijven voor bezoekers. Ook de fontein zal bewaard blijven. Al het werfverkeer zal uitsluitend via de ingang aan de kant waar de nieuwbouw komt gebeuren. De aanleg voor een tijdelijke verbindingsweg tussen de De Ridderlaan en het park is al volop bezig. Hierdoor kunnen bezoekers ongehinderd in en uit het park blijven gaan.

Verdere inrichting park

Er wordt een mooie binnentuin (wintertuin)ingericht die kan dienen als rustpunt voor de bewoners, wachtruimte voor administratieve diensten van de residentie en Kind en Gezin. De centrale gang van het gebouw bestaat aan de parkzijde hoofdzakelijk uit glaspartijen, hierdoor wordt het park visueel ook naar de binnenzijde van het gebouw getrokken. Tot slot worden er buitenterrassen ingericht aan de cafetaria, waardoor alle bezoekers van een drankje genieten mét zicht op het prachtig heraangelegde park, wanneer dit klaar zal zijn.

 


FRLes travaux sur le Welzijnscampus de la Residentie Geurts ont commencé. Il y a beaucoup d'incertitude et d'inquiétude à ce sujet chez de nombreux Wemmelois. C'est pourquoi nous aimons énumérer un certain nombre de choses, dans l'espoir de fournir l'explication nécessaire.

Le campus offrira un meilleur service aux Wemmelois. Les services suivants seront hébergés dans 1 emplacement central:

 • Bibliothèque communale
 • Service loisirs et bien-être
 • Garderie communale
 • Kind en Gezin
 • Maison de l'enfant
 • OCMW - Centre de service local et services à domicile
 • OCMW - Appartements supérieurs
 • OCMW - Restaurant et cuisine
 • OCMW –Cafetaria
 • OCMW - Maison sociale


Impact sur le parc

De nombreux citoyens craignent que le magnifique parc de la résidence Geurts ne disparaisse complètement. L'image ci-jointe montre que ce n'est pas le cas. Au contraire, la commune achète 22 acres de terrain à Kerkfabriek, et où le bâtiment de la bibliothèque est actuellement situé, il y aura également des espaces verts supplémentaires à l'avenir. Groen Wemmel regrette toutefois qu'un certain nombre d'arbres devront être déboisés avant la construction. D'après nos enquêtes, il semble qu'il est impossible de les laisser, car ils sont situés à l'emplacement du nouveau bâtiment. Nous insisterons pour que ces arbres soient compensés ailleurs.

La partie avec les équipements de fitness et le jardin public aménagée en 2018 continuera d'exister et restera accessible aux visiteurs pendant les travaux. La fontaine sera également conservée. Tout le trafic sur le site ne se fera que par l'entrée sur le côté où la nouvelle construction aura lieu. La construction d'une chemin temporaire entre De Ridderlaan et le parc bat déjà son plein. Cela permet aux visiteurs d'entrer et de sortir du parc sans entrave.

Nouvelle conception du parc

Un magnifique jardin intérieur (jardin d'hiver) sera aménagé pouvant servir de point de repos aux résidents, salle d'attente pour les services administratifs de la résidence et de l'Enfant et de la Famille. Le couloir central du bâtiment côté parc se compose principalement de sections vitrées, ce qui attire visuellement le parc vers l'intérieur du bâtiment. Enfin, des terrasses extérieures sont aménagées à la cafétéria, afin que tous les visiteurs puissent prendre un verre avec vue sur le parc magnifiquement rénové quand il sera prêt.