De Ring moet beter ... niet breder

30 Mei 2021

De Ring moet beter ... niet breder

Groen vindt ook dat de Brusselse Ring beter kan

(Traduction en français ci-dessous)

Groen vindt onderzochte scenario's onvoldoende

De Vlaamse regering maakte de drie nog overblijvende voorkeurscenario's voor de zogenaamde optimalisatie van de Brusselse Ring bekend. Voor deze drie scenario's wordt nu een inspraakronde georganiseerd.  Naast enkele positieve punten zoals de vele extra fietssnelwegen van en naar Brussel, is Groen toch ook bezorgd over de drie overblijvende scenario's. Elk van deze scenario's komt met een verbreding in meer of mindere mate van de ring. 

De Ring moet beter...

In scenario 1, het zogenaamde lightscenario,  worden een aantal op- en afritten grondig opnieuw aangelegd met onder meer een volledig op- en afrittencomplex in Jette en komen er een aantal parallelwegen voor lokaal verkeer op de ring zelf. In het scenario 2 komen er een scheiding voor doorgaand en lokaal verkeer doordat er een aantal parallelwegen voor lokaal verkeer worden aangelegd. De baan voor doorgaand verkeer zal dan bijna over drie rijstroken tellen, de parallelbaan meestal twee. Het derde scenario is een combinatie van elementen uit het eerste en het tweede scenario. 

Groen vindt ook dat de Brusselse Ring beter kan. Er moet gewerkt worden aan de veiligheid en de inrichting kan beter. Maar Groen vraagt zich af of dit niet kan zonder verbreden van de Ring. Hoewel er positieve elementen zijn tegenover de vorige stap in het ontwerpproces, zoals het wegvallen van de optie met een extra ring voor lokaal verkeer en het opnemen in de studie van de optie om een snelheidsbeperking door te voeren, blijft de impact in elk van de overgebleven scenario's hoe dan ook groot. Zo dreigt de impact op het beschermde Laarbeekbos langs het stuk ring in Jette groot te zijn, maar ook op andere plaatsen dreigt de leefbaarheid aangetast te worden. In elke van de overgebleven scenario's zal de ring in meer of mindere maten meer rijstroken tellen en zal het autoverkeer toenemen, hoewel zowel de Brusselse als de Vlaamse regering het autoaandeel willen verminderen. 

... maar niet breder

Groen betreurt dat er geen scenario wordt onderzocht waarin het aantal rijstroken, of de ruimte die de ring nu inneemt, gelijk blijft. De overblijvende scenario's vertrekken vanuit de idee dat meer plaatst, en dus meer rijstroken, minder file en dus een kortere rijstijd zullen opleveren. Dit is een te rooskleurige en eenzijdige voorstelling van de feiten. Extra infrastructuur voor wagens trekt immers extra verkeer aan. Op korte termijn kan de doorstroming van wagens verbeteren, op langere termijn is er amper een positief mobiliteitseffect merkbaar doordat de Brusselse Ring net extra wagens zal aantrekken. Wetenschappers zijn het er over eens dat het toevoegen van wegcapaciteit in een regio met veel verkeer op termijn opnieuw tot verzadiging leidt, en dat het verkeer zelfs sneller zal toenemen. Dit noemt men geïnduceerd verkeer. Met dit fenomeen wordt onvoldoende rekening gehouden, de onderzochte scenario's zijn dus niet toekomstbestendig. De ring zal na 15 tot 20 jaar weer dezelfde fileproblemen kennen, maar met nog meer autoverkeer.

Bovendien zal een uitbreiding van de ring wel tot negatieve leefbaarheidseffecten leiden. De extra uitstoot die het toegenomen verkeer met zich zal meenemen wordt blijkbaar niet als een cruciaal punt beschouwd. Maatregelen die mensen aanzetten tot het nemen van duurzamere mobiliteitskeuzes zijn niet opgenomen in het scenario-onderzoek. Zo is er geen sprake van een slimme kilometerheffing in Brussel. Groen wil dat dit wel gebeurt. 

Laat je horen

Als burger kan je je stem laten horen. Van 25 mei 2021 tot en met 23 juli 2021 wordt de bevolking geraadpleegd. 

  • Je kan de plannen inkijken in je gemeentehuis na afspraak
  • Je kan deelnemen aan een van de online participatiemomenten, voor meer informatie en inschrijven: www.werkenaandering.be/agenda
  • Je kan reageren via het online formulier via omgeving.vlaanderen.be
  • Je kan een brief sturen naar het departement omgeving of afgeven in je gemeentehuis. 
Voer mee actie

Woensdag, 02/06 om 8u houden we een actie met de groepen uit Brussel en de rand. 

We vragen om een leefbare toekomst voor onze regio. De ring moet beter maar niet breder. Volgende week start een inspraaktraject, we willen dit aangrijpen om de problematiek nog eens goed op de kaart te zetten.

We zetten ons met spandoeken en vlaggen aan de brug van de Panoramastraat in Wemmel. Vlaams Parlementslid Stijn Bex zal mee actie voeren en de pers te woord staan.

 


Groen estime que les scénarios étudiés sont insuffisants

Le gouvernement flamand a annoncé les trois scénarios préférentiels restants pour la soi-disant optimisation du Ring de Bruxelles. Une consultation publique est actuellement organisée pour ces trois scénarios.  Outre certains points positifs, tels que les nombreuses pistes cyclables supplémentaires vers et depuis Bruxelles, Groen est préoccupé par les trois scénarios restants. Chacun de ces scénarios implique un degré plus ou moins élevé d'élargissement du périphérique. 

Le Ring doit être amélioré...

Dans le scénario 1, dit scénario léger, un certain nombre d'entrées et de sorties sont entièrement reconstruites, y compris un complexe complet d'entrées et de sorties à Jette et un certain nombre de routes parallèles pour le trafic local sur le Ring lui-même. Dans le scénario 2, le trafic de transit et le trafic local seront séparés par la construction d'un certain nombre de routes parallèles pour le trafic local. La voie de circulation de transit aura alors presque trois voies, la voie parallèle en aura surtout deux. Le troisième scénario est une combinaison d'éléments du premier et du deuxième scénario. 

Groen estime également que le Ring de Bruxelles peut être amélioré. La sécurité doit être améliorée et l'aménagement peut être amélioré. Mais Groen se demande si cela ne peut pas se faire sans élargir le Ring. Bien qu'il y ait des éléments positifs par rapport à l'étape précédente du processus de conception, comme l'élimination de l'option d'une rocade supplémentaire pour le trafic local et l'inclusion de l'option de mise en œuvre d'une limitation de vitesse dans l'étude, l'impact dans chacun des scénarios restants reste important. Par exemple, l'impact sur la forêt protégée de Laarbeek, le long du tronçon de Ring à Jette, risque d'être important, mais la qualité de vie pourrait également être affectée à d'autres endroits. Dans chacun des scénarios restants, le Ring aura plus ou moins plus de voies et le trafic automobile augmentera, bien que les gouvernements bruxellois et flamand souhaitent tous deux réduire la part de la voiture. 

... mais pas plus large

Groen regrette qu'aucun scénario ne soit examiné dans lequel le nombre de voies, ou l'espace que l'anneau occupe actuellement, reste le même. Les autres scénarios reposent sur l'idée que plus d'espace, et donc plus de voies, permettra de réduire les embouteillages et donc le temps de conduite. C'est une représentation trop rose et partiale des faits. Après tout, une infrastructure automobile supplémentaire attire un trafic supplémentaire. À court terme, le flux de voitures peut s'améliorer, mais à plus long terme, l'effet positif sur la mobilité est à peine perceptible, car le périphérique bruxellois ne fera qu'attirer des voitures supplémentaires. Les scientifiques s'accordent à dire que l'ajout de capacité routière dans une région où le trafic est important finira par aboutir à une nouvelle saturation, et que le trafic augmentera même plus rapidement. C'est ce qu'on appelle le trafic induit. Ce phénomène n'est pas suffisamment pris en compte, de sorte que les scénarios étudiés ne sont pas à l'épreuve du temps. Après 15 à 20 ans, le Ring connaîtra à nouveau les mêmes problèmes de congestion, mais avec un trafic automobile encore plus important.

En outre, l'extension du Ring entraînera des effets négatifs sur la qualité de vie. Les émissions supplémentaires que l'augmentation du trafic entraînera ne sont apparemment pas considérées comme une question cruciale. Les mesures qui encouragent les gens à faire des choix de mobilité plus durables ne sont pas incluses dans l'étude de scénario. Par exemple, il n'est pas question d'une redevance kilométrique intelligente à Bruxelles. Green veut que cela se produise. 

Faites entendre votre voix

En tant que citoyen, vous pouvez faire entendre votre voix. Le public sera consulté du 25 mai 2021 au 23 juillet 2021. 

Vous pouvez consulter les plans dans votre mairie sur rendez-vous.
Vous pouvez prendre part à l'un des moments de participation en ligne, pour plus d'informations et pour vous inscrire : www.werkenaandering.be/agenda.
Vous pouvez répondre via le formulaire en ligne sur environment.vlaanderen.be.
Vous pouvez envoyer une lettre au service de l'environnement ou la déposer à votre mairie. 

Rejoignez l'action

Mercredi 02/06 à 8h nous organisons une action avec les groupes de Bruxelles et de la périphérie. 

Nous demandons un avenir viable pour notre région. Le Ring doit être meilleur mais pas plus large. La semaine prochaine, un processus de consultation débute. Nous voulons profiter de cette occasion pour remettre la question sur le tapis.

Nous nous sommes mis avec des banderoles et des drapeaux sur le pont de la Panoramastraat à Wemmel. Stijn Bex, membre du Parlement flamand, participera également à l'action et s'adressera à la presse.