Resultaten burgerbevraging - Résultats enquête citoyenne

27 December 2023

Resultaten burgerbevraging - Résultats enquête citoyenne

Groen Wemmel ging op zoek naar waar Wemmelaars van dromen en van wakker liggen. Uit de antwoorden haalden we de vier thema’s die het vaakst aan bod kwamen.

(traduction en français ci-dessous)

 

Resultaten gesprekstafels

Groen Wemmel ging op zoek naar waar Wemmelaars van dromen en van wakker liggen. Uit de antwoorden haalden we de vier thema’s die het vaakst aan bod kwamen.

 1. Natuur en groen
 2. Veiligheid
 3. Mobiliteit
 4. Properheid

Uit de gesprekstafels die we rond deze vier thema’s organiseerden, kwamen een aantal concrete ideeën en voorstellen naar voren. De komende maanden bekijken we welke voorstellen haalbaar zijn. Deze nemen we mee op in ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober van 2024. We geven voor elk onderwerp de voorstellen die de meeste voorkeur krijgen en een overzicht van de overige ideeën

Natuur en Groen

De invulling van dit thema is voor de deelnemers van de gesprekstafels zeer divers:

 • biodiversiteit
 • beslissingen nemen om op langere termijn de planeet leefbaar te houden
  ontharding
 • meer groen
 • de gemeente op een natuurlijke manier laten ontwikkelen
 • dieren
 • open ruimte
Deze voorstellen kregen de voorkeur van de deelnemers:
 • de Ronkel omvormen tot een natuurcentrum met tentoonstellingen rond natuur en biodiversiteit
 • open ruimte beschermen
 • extra bomen planten, met bijzondere aandacht voor de soorten, rekening houdend met wat in de toekomst ‘regionaal’ wordt
 • groene zones behouden
 • bouwstop op bepaalde plaatsen
 • ontharden
De overige voorstellen zijn:
 • Scholen betrekken om kinderen natuur en landbouw te leren kennen.
 • Herinstalleren centraal eiland in de vijver aan de sporthal
 • Boomperkjes rond de bomen maken en de ruimte errond ontharden
 • Plukroutes ontwikkelen voor fruit en vruchten en ook plukvelden voor bloemen
 • Meer wilde zones voorzien voor insecten
 • Bescherming van reeën en ringslangen
 • Sterilisatie van katten + opvolging ervan
 • Wemmelaars mobiliseren om dieren te helpen (vb in de zomer drinkbakjes voor de vogels te zetten)
 • Een vaste pagina in Wemmel Info rond natuur
 • Bescherming open ruimte, geen verkaveling meer
 • Vijver Balcaen bodem grondig reinigen
 • Campagne om vogelnestkastjes te plaatsen
 • Zoveel mogelijk groene daken op publieke gebouwen
 • Richtlijnen opleggen voor heel grote bouwgronden rond ecologie
 • ‘couloir verts’ ontwikkelen (voor dieren om zich vrij te kunnen verplaatsen)
 • Voortuinen ontharden, parkings vergroenen of vervangen door tuintjes
 • Zones met permacultuur inrichten
 • Systeem van gratis hagen uitwerken cfr geveltuinen

Veiligheid

Ook het thema veiligheid kunnen we breed invullen. Het gaat niet alleen over inbraakpreventie, maar ook over bijvoorbeeld verkeersveiligheid.

Deze voorstellen kregen de voorkeur van de deelnemers:
 • politie (meer en meer zichtbaar) op straat
 • verlichten van zebrapaden
 • snelheidscamera’s
 • onderhoud van wegen, fietspaden en voetpaden
De overige voorstellen zijn:
 • conflicten met tweewielers en voetgangers oplossen, aangepaste voetpaden voorzien
 • situatie onder de brug aan de Ring oplossen
 • Limburg Stirum fietsrichting duidelijker aanduiden (geen tweerichting)
 • Parkeren op voetpaden verhinderen door ingrepen in de infrastructuur
 • 30km/u op laatste stuk Brusselse Steenweg
 • Verkeerslichten die rood worden wanneer je te snel rijdt
 • Snelheidsremmende infrastructuur (geen verkeersdrempels)
 • Strenger zijn voor foutparkeerders
 • Honden aan de leiband houden
 • Meer katogen aan oversteekplaatsen
 • Tweewielers sensibiliseren om bel te gebruiken

Mobiliteit

Rond dit thema is de voorbije maanden al heel wat te doen geweest. We gingen met de deelnemers vooral op zoek naar constructieve voorstellen om de mobiliteit in onze gemeente in de toekomst nog te verbeteren. Dit betekent niet dat we niet luisteren naar opmerkingen over het huidige mobiliteitsplan, integendeel. Maar voor de gesprekstafel was dat niet het onderwerp.

Deze voorstellen kregen de voorkeur van de deelnemers:
 • deelauto’s en andere verdere ontwikkelen
 • plan van de trage wegen ontwikkelen
 • meer openbaar vervoer met navettes naar bijvoorbeeld het Koning Boudewijnstadion of van Merchtem naar de Dikke Linden
De overige voorstellen zijn:
 • Wemmelaars aanmoedigen om andere vervoersmiddelen te gebruiken in groep te voet, met de fiets, met de auto of de bus (ramassage)
 • Wemmelaars met incentives aanmoedigen om in Wemmel verplaatsingen niet met de auto te doen
 • Transitverkeer ontmoedigen
 • Meer openbaar vervoer vragen en de belbus opnieuw invoeren
 • voetpaden in orde brengen
 • plan van de trage wegen van een aantal jaren geleden opnieuw opdiepen (bestond op het niveau van de gemeente), soms ontbreken er kleine stukken

Properheid

Properheid is een thema dat heel wat burgers bezighoudt.

Deze voorstellen kregen de voorkeur van de deelnemers:

meer vuilbakken plaatsen en ze regelmatiger leegmaken
zakjes/vuilbakken voor hondenpoep voorzien
onkruid op de stoep bestrijden
Zwerfvuil aanpakken

De overige voorstellen zijn:
 • Sensibiliseren tegen zwerfvuil met borden in het park
 • Vuilnisbakken die een fijn geluidje maken als iemand er iets ingooit
 • Sensibiliseren in scholen, dag zwervuil opruimen, kunstwerken maken met het ingezamelde afval…
 • Ophaling grofvuil
 • Weggeefruimte inrichten in het recyclagepark
 • Wedstrijd voor de properste straat organiseren - cfr village fleuri - rue propre met de kans om een mooie prijs te winnen

Gezocht!

Uiteraard beperken we ons niet tot deze thema's. We vergeten onze jongeren en ouderen niet en de mensen die minder kansen hebben. Heb je zelf nog suggesties of voorstellen? Bezorg ze ons via [email protected]! Enthousiaste mensen die deze ideeën graag verder mee uitwerken, mogen zich aanmelden via hetzelfde mailadres. Wij zoeken ook nog gemotiveerde kandidaten die zich kandidaat willen stellen voor de verkiezingen.

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Word lid

Sluit je aan bij de enthousiaste groep van Groen Wemmel en word lid.

 


 

Résultats des tables de discussion

Groen Wemmel est parti à la recherche de ce qui fait rêver et réveille les Wemmelois. Nous avons extrait des réponses les quatre thèmes qui revenaient le plus souvent.

 1. Nature et verdure
 2. La sécurité
 3. La mobilité
 4. La propreté

Les tables de discussion que nous avons organisées autour de ces quatre thèmes ont permis de dégager un certain nombre d'idées et de propositions concrètes. Dans les mois à venir, nous examinerons quelles propositions sont réalisables. Nous les inclurons dans notre programme pour les élections communales d'octobre 2024. Pour chaque thème, nous énumérons les propositions les plus préférées et un aperçu des idées restantes.

Nature et verdure

L'interprétation de ce thème est très diverse pour les participants aux tables de discussion :

 • la biodiversité
 • prendre des décisions pour que la planète reste vivable à plus long terme
 • débétonisation
 • plus de verdure
 • laisser la commune se développer naturellement
 • animaux
 • espace ouvert
Ces propositions ont été préférées par les participants :
 • transformer le Ronkel en centre de la nature avec des expositions sur la nature et la biodiversité
 • protéger l'espace ouvert
 • planter des arbres supplémentaires, en accordant une attention particulière aux espèces, en tenant compte de ce qui deviendra "régional" à l'avenir
 • préserver les espaces verts
 • arrêter de construire à certains endroits
 • débétonisation
Les autres propositions sont les suivantes :
 • Impliquer les écoles pour sensibiliser les enfants à la nature et à l'agriculture.
 • Réinstaller l'îlot central dans l'étang de la salle de sport.
 • Créer des parterres autour des arbres et adoucir l'espace autour d'eux.
 • Développer des itinéraires de cueillette pour les fruits et légumes et des champs de cueillette pour les fleurs.
 • Fournir plus de zones sauvages pour les insectes
 • Protection des chevreuils et des couleuvres à collier
 • Stérilisation des chats et le suivi de ceci
 • Mobiliser les Wemmelois pour aider les animaux (par exemple, en été, installer des abreuvoirs pour les oiseaux).
 • Une page permanente dans Wemmel Info sur la nature
 • Protection de l'espace ouvert, plus de morcellement des terres
 • Nettoyer le fond de l'étang Balcaen
 • Campagne d'installation de nichoirs à oiseaux
 • Le plus grand nombre possible de toits verts sur les bâtiments publics
 • Imposer des lignes directrices en matière d'écologie pour les très grands terrains à bâtir
 • Développer les couloirs verts (pour que les animaux puissent circuler librement)
 • Débétoniser les jardins de devant, verdir les parkings ou les remplacer par des jardins
 • Créer des zones en permaculture
 • Développer un système de haies libres, comme les jardins de façade

La sécurité

Nous pouvons également donner une interprétation large au thème de la sécurité. Il ne s'agit pas seulement de la prévention des cambriolages, mais aussi de la sécurité routière, par exemple.

Ces propositions ont été préférées par les participants :
 • police (plus visiblement présente) dans les rues
 • éclairage des passages piétons
 • radars
 • l'entretien des routes, des pistes cyclables et des chemins piétonniers.
Les autres propositions sont les suivantes :
 • résoudre les conflits avec les deux-roues et les piétons, aménager des chemins piétonniers adaptés
 • résoudre la situation sous le pont du Ring
 • indiquer plus clairement le sens de circulation des vélos sur le Limburg Stirum (pas de double sens)
 • Empêcher le stationnement sur les chemins piétonniers par des mesures d'infrastructure.
 • 30 km/h sur le dernier tronçon du Steenweg à Bruxelles
 • Feux de circulation qui passent au rouge lorsque l'on roule trop vite
 • Infrastructure réduisant la vitesse (pas de dos d'ânes)
 • Être plus sévère à l'égard des conducteurs à contresens
 • Tenir les chiens en laisse
 • Plus d'yeux de chat aux passages piétons
 • Sensibilisation des conducteurs de deux roues à l'utilisation des sonnettes.

La mobilité

Ce thème a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois. Avec les participants, nous avons surtout cherché des propositions constructives pour améliorer la mobilité dans notre commune à l'avenir. Cela ne veut pas dire que nous n'écoutons pas les commentaires sur le plan de mobilité actuel, bien au contraire. Mais pour la table de discussion, ce n'était pas le sujet.

Ces propositions ont été préférées par les participants :
 • Déveloper le système des voitures partagées
 • développer le plan de routes lentes
 • plus de transports en commun avec des navettes vers, par exemple, le Stade Roi Baudouin ou de Merchtem vers le Gros Tilleul.
Les autres propositions sont les suivantes :
 • Encourager les Wemmelois à utiliser d'autres moyens de transport en groupe, à pied, à vélo, en voiture ou en bus (ramassage).
 • Encourager les Wemmelois, par des mesures incitatives, à ne pas effectuer de déplacements en voiture à Wemmel.
 • Décourager le trafic de transit
 • Exiger plus de transports publics et réintroduire le bus sur appel
 • Remettre de l'ordre dans les chemins piétonniers
 • Reprendre le plan d'arpentage des routes lentes d'il y a plusieurs années (existant au niveau de la commune), il manque parfois de petits tronçons.

Propreté

La propreté est un sujet qui préoccupe beaucoup de citoyens.

Ces propositions ont été préférées par les participants :
 • placer plus de poubelles et les vider plus régulièrement
 • fournir des sacs à déjections canines/des poubelles
 • lutter contre les mauvaises herbes sur les trottoirs
 • lutter contre les déchets sauvages
Les autres suggestions sont les suivantes :
 • Sensibilisation à la lutte contre les déchets sauvages avec des panneaux dans le parc
 • Des poubelles qui émettent un son agréable lorsque quelqu'un y jette quelque chose.
 • Sensibilisation dans les écoles, nettoyage des déchets pendant une journée, création d'œuvres d'art avec les déchets collectés...
 • Collecte des déchets encombrants
 • Mise en place d'une zone de don dans le parc de recyclage
 • Organiser un concours de la rue la plus propre - cfr village fleuri - rue propre avec une chance de gagner un beau prix.

Aidez-nous

Bien entendu, nous ne nous limitons pas à ces thèmes. Nous n'oublions pas les jeunes, les personnes âgées et les moins favorisés. Vous avez des suggestions ou des propositions à nous faire ? Envoyez-les-nous à l'adresse [email protected] ! Les personnes enthousiastes qui souhaitent contribuer au développement de ces idées peuvent poser leur candidature à la même adresse électronique. Nous recherchons également des candidats motivés qui souhaitent se présenter aux élections.

Vous souhaitez rester informé ?

Abonnez-vous à notre newsletter

Devenez membre

Rejoignez le groupe enthousiaste de Groen Wemmel et devenez membre