Eerste fietsstraat in Wemmel

03 Februari 2020

Eerste fietsstraat in Wemmel

NL - Door aanslepende subsidieperikelen liet de toekenning van subsidies voor de heraanleg van de Van Elewijckstraat bijna 17 jaar op zich wachten. Nu is het eindelijk zover. En voor de bewoners is er goed nieuws: hun straat wordt de eerste fietsstraat in Wemmel. Dit houdt in dat snelheid er beperkt zal worden tot 30km/u en dat de fietsers er absolute voorrang krijgen. De zijstraat Schoon Dal wordt een woonerf, waar de maximumsnelheid 20km/u wordt.

Fietsers krijgen absolute voorrang

De voorbereidende werken aan de nutsleidingen zijn intussen bijna afgerond.  Na de zomer starten de ingrijpende werken aan de riolering en wordt er in het verlengde van de straat een bufferbekken van 7.000 kubieke meter aangelegd. Dit moet mee verhinderen dat het centrum van Wemmel bij hevige regenval onderwater komt te staan. De aanleg van dit bekken is de eerste fase van de werken. Vervolgens zullen de werken van beneden naar boven worden uitgevoerd.

Bomen

Wie de plannen is gaan inkijken tijdens het infomoment in januari, heeft kunnen vaststellen dat het aantal bomen in de straat aanzienlijk vermindert. Op deze manier werd het aantal parkeerplaatsen in de plannen geoptimaliseerd. De buurt kent immers een grote parkeerdruk. Om toch voldoende groen in de straat te houden, pleit Groen Wemmel ervoor om in de Van Elewijckstraat een pilootproject op te starten met gevelplanten. In het meerjarenplan voorziet de gemeente om hierop in te zetten en burgers te stimuleren om hun gevel te vergroenen. Op de gemeenteraad van februari stellen we eveneens de vraag om het aantal verdwenen bomen elders te compenseren.


FR - En raison de problèmes de subventions prolongés, l'octroi des subventions pour la reconstruction de la rue Van Elewijck a pris près de 17 ans. Le moment est enfin venu. Et pour les habitants, il y a une bonne nouvelle : leur rue sera la première rue cyclabe de Wemmel. Cela signifie que la vitesse sera limitée à 30 km/h et que les cyclistes auront la priorité absolue. La rue latérale Joli Val deviendra une zone résidentielle, où la vitesse sera limitée à 20 km/h.

Cyclistes auront la priorité absolue

Dans l'intervalle, les travaux préparatoires sur les lignes de services publics sont presque terminés. Après l'été, les travaux drastiques du réseau d'égouts commenceront et un bassin tampon de 7 000 mètres cubes sera construit dans le prolongement de la rue. Cela devrait permettre d'éviter que le centre de Wemmel ne soit inondé lors de fortes pluies. La construction de ce bassin est la première phase des travaux. Par la suite, les travaux seront effectués de bas en haut.

Arbres

Quiconque a jeté un coup d'œil aux plans lors du moment d'information en janvier a pu constater que le nombre d'arbres dans la rue diminue considérablement. Ainsi, le nombre de places de parking dans les plans a été optimisé. Après tout, le quartier a une forte pression de stationnement. Afin de conserver suffisamment de verdure dans la rue, Groen Wemmel plaide pour le lancement d'un projet pilote avec des plantes de façade dans la rue Van Elewijck. Dans le plan pluriannuel, la commune prévoit d'en faire usage et d'inciter les citoyens à verdir leur façade. Lors du conseil communal de février, nous demandons également de compenser le nombre d'arbres disparus ailleurs.