Mobiliteitsplan - enkele feiten / Plan mobilité - quelques faits

11 Maart 2021

Mobiliteitsplan - enkele feiten / Plan mobilité - quelques faits

Het tweede deel van de burgerbevraging rond mobiliteit zorgt voor heel wat commotie en onrust. Devrions-nous être inquiets?

NL - Mobiliteitsplan Wemmel – enkele feiten

(traduction en français ci-dessous)

Het tweede deel van de burgerbevraging rond mobiliteit zorgt voor heel wat commotie en onrust. Moeten we ons zorgen maken? We zetten graag enkele feiten en inzichten voor jou op een rijtje.

Bereikbaarheid met de auto

In elk van de voorstellen is elke straat nog met de auto bereikbaar. Het zou kunnen dat je een andere weg zal moeten nemen om er te geraken, maar er worden geen straten autovrij gemaakt. Voor sommige straten is er het voorstel om er woonerven van te maken. De auto is er nog steeds welkom, maar aan maximaal 20 km/u en spelende kinderen krijgen er ruimte en voorrang. Dit maakt ons centrum aangenamer, net als de ingreep die aan de Markt is voorzien. Deze blijft nog aan twee kanten bereikbaar met de auto (de bovenkant en de onderkant). De twee zijkanten zouden deel worden van de Markt en zorgen voor een extra aangename beleving.

In de huidige voorstellen worden ook enkele mogelijkheden voorzien om sluipverkeer tegen te gaan.

Steenweg op Brussel

Aangezien hoogst waarschijnlijk enkel afrit 9 zal overblijven bij de heraanleg van de Ring, zal het verkeer dat de Ring wilt nemen of er de afrit neemt langs de Steenweg op Brussel passeren. Aan de afrit komt een nieuw knooppunt waarbij je de Ring in beide richtingen zal kunnen oprijden. Om het verkeer daar in goede banen te leiden, zijn er vier voorstellen. Dat de huidige inrichting niet is aangepast voor deze verkeersstroom, is duidelijk. Dat dit een impact op de buurt zal hebben ook.

Het schrappen van een afrit ter hoogte van Wemmel, dit is geen beslissing die het gemeentebestuur neemt. Die schrapping wordt bovendien opgelegd door de Europese regelgeving omdat er teveel afritten zijn op te korte afstand van elkaar.

De Limburg Stirumlaan

Doorgaand verkeer zal uit deze straat geweerd worden. Het openbaar vervoer krijgt hierdoor een vlottere doorgang, waardoor de metro halte aan het Koning Boudewijnstadion beter en sneller bereikbaar wordt. De de Limburg Stirumlaan krijgt hiermee weer de functie van woonwijk, met geen of zeer beperkt doorgaand verkeer.

Neem hier deel aan de bevraging (tot 21 maart 2021)


FR - Plan de mobilité de Wemmel - quelques faits

La deuxième partie de l'enquête citoyenne sur la mobilité suscite beaucoup d'émoi et d'agitation. Devrions-nous être inquiets? Nous aimerions vous résumer quelques faits et aperçus.

Accessibilité en voiture

Dans chacune des propositions, chaque rue reste accessible en voiture. Vous devrez peut-être emprunter un autre itinéraire pour vous y rendre, mais aucune rue ne sera interdite aux voitures. Pour certaines rues, il est proposé d'en faire des zones résidentielles. Les voitures y sont toujours les bienvenues, mais à une vitesse maximale de 20 km/h. Les enfants qui jouent y ont l'espace et la priorité. Cela rendra notre centre plus agréable, tout comme l'intervention prévue au Markt. Celui-ci restera accessible en voiture sur deux côtés (le haut et le bas). Les deux côtés feraient partie du Markt et offriraient une expérience agréable supplémentaire.

Les propositions actuelles prévoient également certaines possibilités pour contrer le trafic de transit.

Chaussée de Bruxelles

Étant donné que, selon toute vraisemblance, seule la sortie 9 subsistera pendant la reconstruction du périphérique, le trafic qui veut emprunter le périphérique ou prendre la sortie passera par la Chaussée de Bruxelles. À la sortie, il y aura une nouvelle jonction où vous pourrez entrer sur le Ring dans les deux sens. Il y a quatre propositions pour y canaliser le trafic. Il est clair que le tracé actuel n'est pas adapté à ce flux de trafic. Il est également clair que cela aura un impact sur le quartier.

La suppression d'une sortie à Wemmel n'est pas une décision prise par les autorités locales. De plus, cette suppression est imposée par la réglementation européenne car il y a trop de sorties à une distance trop courte les unes des autres.

L'avenue Limburg Stirum

Le trafic de transit sera exclu de cette rue. Les transports publics perdront moins de temps, rendant l'arrêt de métro du stade Roi Baudouin plus accessible et plus rapide. L’avenue De Limburg Stirum redeviendra ainsi une zone résidentielle, avec un trafic de transit nul ou très limité.

Participez à l'enquête ici (jusqu'au 21 mars 2021)