Ruimte voor fietsers en wandelaars

05 Juni 2020

Ruimte voor fietsers en wandelaars

"Nu niets doen, zou een gemiste kans zijn."

[Traduction en français ci-dessous]

NL - Tijdens de voorbije lockdown zijn heel wat mensen beginnen wandelen en fietsen. Bij velen leeft de angst om het openbaar vervoer te nemen en met z'n allen massaal de auto nemen kan ook allerminst de bedoeling zijn. Daarom stelt Groen Wemmel voor om meer ruimte aan fietsers en wandelaars te geven, zodat zij zich op een veilige manier kunnen blijven verplaatsen nu het sociale leven weer op gang komt.

Wemmel krijgt in de Van Elewijckstraat al haar eerste fietsstraat en in Schoon Dal een tweede woonerf. Op lange termijn zijn er nog meer fietsstraten voorzien. Met de zomer die in aantocht is en met het toenemende aantal zwakke weggebruikers, heeft Groen Wemmel voor op korte termijn een aantal voorstellen geformuleerd die eenvoudig, snel en goedkoop te implementeren zijn. Op de gemeenteraad van donderdag 28 mei jl. hebben we aan het College van Burgemeester en Schepenen gevraagd om volgende mogelijkheden door de diensten te laten onderzoeken.

  • (Tijdelijke) doorlopende straten - Door het installeren van een (tijdelijke) doorlopende straat kan het doorgaand verkeer beperkt worden. Dit zorgt voor veiligere routes, wat stimuleert om vaker te voet te gaan of de fiets te nemen. Een bloembak of betonblok plaatsen, is gemakkelijk om als tijdelijke ingreep uit te voeren. Hiervoor is geen bijkomende reglementering nodig, een verkeersbord plaatsten volstaat.
  • (Tijdelijke) fietsstraten - In een fietsstraat wordt het gemotoriseerd verkeer beperkt tot 30 km per uur en mogen fietsers niet ingehaald worden. Deze maatregel vergroot de capaciteit en veiligheid voor fietsers, wat stimuleert om te fietsen. Voor deze maatregel is een tijdelijke politieverordening nodig. Een concreet voorstel hier is om de wegen die op de fiestknooppuntenroutes liggen, waar mogelijk, om te vormen tot een fietsstraat.
  • Extra (tijdelijke) fietsenstallingen - Fietsenstallingen nemen weinig plaats in. Op een parkeerplaats voor 1 wagen kunnen tot 8 fietsen gestald worden. Het plaatsen van deze fietsenstallingen zorgt er eveneens voor dat er geen fietsen op het voetpad geplaatst worden, waardoor de voetpaden voldoende breed blijven voor de voetgangers en er voldoende plaats blijft om buiten te wachten bij winkels.
  • Sensibiliseren - De Vlaamse Overheid lanceerde in samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde op 14 mei een grootschalige fietscampagne 'Blijven fietsen allemaal' en stelde een toolbox ter beschikking voor gemeentebesturen om wandelen en fietsen te stimuleren. Deze tools kunnen eenvoudig ingezet worden in de communicatiekanalen van de gemeenten.

Fietsrapport

Dat de nood aan betere fietsinfrastructuur groot is, komt duidelijk naar voor in het Fietsrapport, dat de Fietsersbond in 2019 opmaakte aan de hand van een bevraging bij de bevolking. Bij de gemeenten met minder dan 20.000 inwoners staat Wemmel met een score van 43/100 op de vijfdelaatste plaats in deze categorie. Er is op zowat alle gebieden ruimte voor verbetering.

Mobiliteitsplan

De gemeente is bezig met de opmaak van een nieuw beleidsplan mobiliteit. De afwerking hiervan zal nog enige tijd op zich laten wachten omdat dit plan nog maar in de onderzoeksfase zit. Hierin zullen structurele maatregelen voorzien worden om de mobiliteit in onze gemeente te optimaliseren. Bovenstaande voorstellen kunnen van tijdelijke aard zijn en later eventueel in het mobiliteitsplan worden opgenomen. Nu geen actie ondernemen in afwachting van de verder uitwerking van het mobiliteitsplan, zou een gemiste kans zijn.


"Ne rien faire maintenant serait une occasion manquée".

FR - Pendant le dernier confinement, beaucoup de gens se sont mis à marcher et à faire du vélo. Beaucoup d'entre eux ont peur de prendre les transports en commun, et prendre la voiture en masse ne peut pas du tout être l'intention. C'est pourquoi Groen Wemmel propose de donner plus d'espace et de place aux cyclistes et aux marcheurs, afin qu'ils puissent continuer à se déplacer en toute sécurité maintenant que la vie sociale redémarre.

Wemmel aura sa première piste cyclable dans la Van Elewijckstraat et un deuxième quartier résidentiel à Schoon Dal. À long terme, il est prévu d'aménager davantage de pistes cyclables. Avec l'été qui approche et le nombre croissant d'usagers de la route vulnérables, Groen Wemmel a formulé un certain nombre de propositions à court terme qui sont simples, rapides et peu coûteuses à mettre en œuvre. Lors du conseil municipal du jeudi 28 mai, nous avons demandé au Collège des Maires et Echevins de faire explorer les possibilités suivantes par les services.

  • Rues (temporairement) fermés aux voitures- L'installation d'une rue (temporaire) continue permet de limiter la circulation de transit. Les itinéraires sont ainsi plus sûrs, ce qui incite à marcher ou à faire du vélo plus souvent. La mise en place d'une boîte à fleurs ou d'un bloc de béton est facile à réaliser en tant qu'intervention temporaire. Aucune réglementation supplémentaire n'est nécessaire, il suffit de placer un panneau de signalisation.
  • Routes cyclables (temporaires) - Dans une rue cyclable, la circulation automobile est limitée à 30 km par heure et les cyclistes ne peuvent pas être dépassés. Cette mesure augmente la capacité et la sécurité des cyclistes, ce qui stimule le cyclisme. Cette mesure nécessite un règlement de police temporaire. Une proposition concrète consiste ici à convertir les routes 'Fietsknooppunten' pour cyclistes, lorsque cela est possible, en une rue pour cyclistes.
  • Parkings à vélos supplémentaires (temporaires) - Les parkings à vélos occupent peu d'espace. Jusqu'à 8 vélos peuvent être garés sur une place de parking pour 1 voiture. La mise en place de ces parkings à vélos garantit également qu'aucun vélo n'est placé sur le trottoir, en gardant les passages suffisamment larges pour les piétons et en laissant suffisamment d'espace pour attendre dehors dans les magasins.
  • Sensibilisation - Le 14 mai, le gouvernement flamand, en collaboration avec la Fondation flamande pour la circulation, a lancé une campagne cycliste à grande échelle et a mis à la disposition des autorités municipales une boîte à outils pour encourager la marche et le vélo. Ces outils peuvent facilement être utilisés dans les canaux de communication des municipalités.
    Rapport sur la bicyclette

Rapport du Fietsersbond

Le besoin d'améliorer les infrastructures cyclables est très important, comme le montre clairement le rapport du Fietsersbond sur le vélo, élaboré en 2019 sur la base d'une enquête auprès de la population. Parmi les communes de moins de 20 000 habitants, Wemmel se classe cinquième dans cette catégorie avec un score de 43/100. Des améliorations sont possibles dans presque tous les domaines.

Plan de mobilité

La municipalité est en train d'élaborer un nouveau plan de politique de mobilité. Il faudra un certain temps avant que ce plan ne soit finalisé car il n'en est qu'à la phase de recherche. Il comprendra des mesures structurelles visant à optimiser la mobilité dans notre municipalité. Les propositions ci-dessus peuvent être de nature temporaire et peuvent être incluses ultérieurement dans le plan de mobilité. Ne pas agir maintenant, en attendant la poursuite de l'élaboration du plan de mobilité, serait une occasion manquée.