Mobiliteit is een prioriteit / La mobilité est une priorité

07 November 2021

Mobiliteit is een prioriteit / La mobilité est une priorité

Voor Groen Wemmel is mobiliteit eveneens een grote prioriteit.

(Traduction en français ci-dessous)

Mobiliteit is een van de thema’s die hoog op de agenda staan in onze gemeente en regio. Met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan wil de gemeente een antwoord bieden op enkele problematieken waarmee Wemmelaars te maken krijgen. Hiervoor werden de voorbije maanden een aantal inspraakmomenten georganiseerd. In het najaar verwachten we de feedback van het studiebureau en zal een plan uitgewerkt worden. De GR Commissie Mobiliteit zal daar advies over geven, alvorens het ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Parkeerdruk

Voor Groen Wemmel is mobiliteit eveneens een grote prioriteit. De veiligheid van alle weggebruikers moet verhoogd worden en de parkeerdruk in onze residentiële buurten moet naar beneden. Wij pleiten ervoor om de oplossingen in de eerste plaats te zoeken in beleid. Het creëren van bijkomende parkeerplaatsen, bijvoorbeeld, lost het parkeerprobleem niet bij de kern op. Er zijn niet alleen de Brusselse bestelwagens die plaatsen innemen, er zijn ook heel wat Wemmelaars die een (tweede) auto hebben die maar heel af en toe wordt gebruikt. Als we die auto’s al uit het straatbeeld krijgen, hoeven we geen bijkomende parkeerplaatsen te voorzien en kunnen we zelfs meer ruimte voor groenvoorzieningen voorzien. Daarnaast willen we autobezitters die een garage hebben, sensibiliseren om deze te gebruiken om hun auto te parkeren.

Alternatieve vervoersmiddelen

Voor ons ligt de oplossing van de mobiliteitsproblemen deels in het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen stimuleren en faciliteren. Hiervoor zijn een performant openbaar vervoer en een voldoende groot aanbod van deelauto’s en deelfietsen essentieel. Dit aanbod kan samenkomen op diverse zogenaamde ‘mobipunten’ of hopinpunten’ waar je de bus, de deelauto of de deelfiets kan nemen. Eén deelauto kan tot 10 auto’s vervangen. Daarvoor moet er wel een voldoende groot aanbod van deelvoertuigen zijn, zodat gebruikers erop kunnen rekenen dat er een wagen beschikbaar is op het moment dat ze er een nodig hebben. Pas dan zal je mensen kunnen overtuigen om hun (tweede) auto van de hand te doen. De focus zou meer moeten liggen op autogebruik en niet langer op autobezit. Op jaarbasis kan dat bovendien een aardige besparing met zich meebrengen.


Daarnaast is een mentaliteitswijzing nodig. Voor heel wat mensen blijft hun auto nog steeds hun vrijheid. Zolang er geen volwaardig alternatief bestaat om de auto aan de kant te laten staan, zal het moeilijk worden om een verschuiving in de mobiliteitsgewoonten teweeg te brengen. Zo zien we elke ochtend dezelfde taferelen aan onze schoolpoorten waar ouders hun kinderen met de wagen komen afzetten. Veilige fietsverbinding naar de scholen kunnen het gebruik van de fiets stimuleren. Of ouders zouden per regio hun kind in kleine fietsgroepen begeleid naar de school kunnen laten rijden. Zeker voor de ouders die tijdig op hun werk moeten zijn, zou dit heel wat tijdswinst met zich mee kunnen brengen.

Betrouwbaar openbaar vervoer

Ook het openbaar vervoer in onze regio moet beter en vooral betrouwbaarder. Al jarenlang regent het klachten over de dienstverlening van De Lijn. De organisatie van lokale verbindingen zal in de komende jaren worden vastgelegd via de zogenaamde vervoersregio’s. De Lijn organiseert daarbij de dienstverlening op de grote assen, de gemeentebesturen werken een plan uit voor de lokale, kleinere verbindingen. Gebruikers van het openbaar vervoer moeten op een stipt vervoer kunnen rekenen. Een deel van het probleem zit in de vlotte doorstroming van het verkeer. Lokale wegen zitten vast door sluipverkeer dat de Brusselse Ring tracht te vermijden. De toekomstige werken aan de Ring moeten ervoor zorgen dat minder mensen de Ring willen ontwijken, maar in afwachting daarvan moeten wij ervoor zorgen dat lokale wegen voorbestemd blijven voor lokaal verkeer, voor bestemmingsverkeer en voor het openbaar vervoer.


Groen Wemmel engageert zich om op constructieve en duurzame wijze mee vorm te geven aan het mobiliteitsplan via de GR Commissie Mobiliteit en vanuit de gemeenteraad. Ook voor het dossier voor de werken aan de Ring houden we de vinger aan de pols. Daarbij vinden we het belangrijk om te luisteren naar het standpunt van de Wemmelaars en dit te vertegenwoordigen bij de opmaak van de plannen voor onze gemeente en regio.

Vragen of suggesties?

Contacteer ons via [email protected] of contacteer ons via onze Facebookpagina Groen Wemmel.

 FR - La mobilité est l'un des thèmes qui prioritaires de notre commune et de notre région. En élaborant un nouveau plan de mobilité, la commune veut apporter une réponse à certains des problèmes auxquels les habitants de Wemmel sont confrontés. À cette fin, un certain nombre de réunions de consultation ont été organisées ces derniers mois. À l'automne, nous attendons les réactions du bureau d'étude et un plan sera élaboré. La Commission mobilité donnera son avis sur le plan avant qu'il ne soit soumis au conseil communal pour approbation.

Problème de stationnement


La mobilité est également une priorité majeure pour Groen Wemmel. La sécurité de tous les usagers de la route doit être renforcée et le problème de stationnement dans nos zones résidentielles doit être réduite. Nous préconisons de chercher des solutions d'abord et avant tout dans la politique. La création de places de stationnement supplémentaires, par exemple, ne résout pas le problème du stationnement dans son essence. Il n'y a pas que les camionnettes bruxelloises qui prennent de la place, il y a aussi beaucoup de Wemmelois qui ont une (deuxième) voiture qu'ils n'utilisent qu'occasionnellement. Si nous pouvions retirer ces voitures des rues, nous n'aurions pas besoin de prévoir des places de stationnement supplémentaires et nous pourrions même prévoir plus d'espace pour les espaces verts. En outre, nous voulons sensibiliser les propriétaires de voitures qui ont un garage à l'utiliser pour garer leurs voitures.

Moyens de transport alternatifs

Pour nous, la solution aux problèmes de mobilité réside en partie dans la stimulation et la facilitation de l'utilisation de moyens de transport alternatifs. Pour ce faire, un système de transport public performant et une offre suffisamment importante de voitures et de vélos partagés sont indispensables. Cette offre peut être regroupée en plusieurs "mobipoints" ou "hopinpoints" où vous pouvez prendre le bus, la voiture partagée ou le vélo partagé. Une voiture partagée peut remplacer jusqu'à 10 voitures. Pour ce faire, l'offre de voitures partagées doit être suffisante pour que les utilisateurs puissent compter sur la disponibilité d'une voiture lorsqu'ils en ont besoin. Ce n'est qu'alors que vous pourrez convaincre les gens de se débarrasser de leur (deuxième) voiture. L'accent devrait être mis davantage sur l'utilisation de la voiture et non plus sur la possession d'une voiture. Sur une base annuelle, cela peut également permettre de réaliser des économies considérables.


En outre, un changement de mentalité est nécessaire. Pour beaucoup de gens, leur voiture est encore leur liberté. Tant qu'il n'y aura pas d'alternative à part entière pour laisser la voiture à la maison, il sera difficile de faire évoluer les habitudes de mobilité. Par exemple, tous les matins, nous voyons les mêmes scènes aux portes de nos écoles où les parents déposent leurs enfants en voiture. Des liaisons cyclables sûres vers les écoles pourraient stimuler l'utilisation de la bicyclette. Les parents pourraient également faire accompagner leurs enfants à l'école en petits groupes de cyclistes. Cela pourrait permettre de gagner beaucoup de temps, notamment pour les parents qui doivent être à l'heure au travail.

Un système de transport public performant

Les transports publics dans notre région doivent également être améliorés et, surtout, rendus plus fiables. Depuis des années, les plaintes concernant les services de De Lijn affluent. Dans les années à venir, l'organisation des liaisons locales sera fixée par le biais des régions dites de transport. De Lijn organisera les services sur les grands axes, tandis que les autorités communales élaboreront un plan pour les liaisons locales, plus petites. Les usagers des transports publics doivent pouvoir compter sur la ponctualité des transports. Une partie du problème réside dans la fluidité du trafic. Les routes locales sont encombrées par le trafic de transit qui tente d'éviter le Ring de Bruxelles. Les futurs travaux du ring devraient faire en sorte que moins de personnes tentent de l'éviter, mais en attendant, nous devons veiller à ce que les routes locales restent réservées au trafic local, au trafic de destination et aux transports publics.

Groen Wemmel s'engage à contribuer à l'élaboration du plan de mobilité de manière constructive et durable par l'intermédiaire de la commission de mobilité et du conseil communal. Nous suivons également de près le dossier des travaux sur le Ring. Nous considérons qu'il est important d'écouter le point de vue des Wemmelois et de le représenter dans l'élaboration des plans pour notre commune et notre région.

Questions ou suggestions?

Contactez-nous via [email protected] ou via notre page Facebook Groen Wemmel.